Právní upozornění a zásady ochrany osobních údajů

Právní upozornění a zásady ochrany osobních údajů

Právní upozornění a zásady ochrany osobních údajů

Společnost DELPIT NEGOCE, znepokojená právy jednotlivců, zejména s ohledem na automatizované zpracování, a ve snaze o transparentnost vůči svým zákazníkům, zavedla politiku pokrývající všechny tyto operace zpracování, účely jimi sledované i prostředky akce dostupné jednotlivcům, aby mohli nejlépe uplatnit svá práva. 

Pokud potřebujete další informace o ochraně osobních údajů, navštivte web: https://www.cnil.fr/

Aktuálně online verze těchto podmínek používání je jedinou protichůdnou po celou dobu používání stránky a do doby, než ji nahradí nová verze.


Článek 1 - Právní upozornění


1.1 Web (dále jen „web“): Truffes-Vip.com

1.2 Vydavatel (dále jen „vydavatel“): 

jean christophe Delpit,

rezident: 2 impasse des Truffières, 24570 Condat Sur Vézère,

SIREN číslo: 441 151,

telefonní číslo: 05 64 49 00 11,

e-mailová adresa: contact@truffes-vip.com

1.3 Hostitel (dále jen „hostitel“): 

Truffes-Vip.com je hostitelem OVH, jehož hlavní sídlo je SAS s kapitálem 10 000 000 EUR RCS Roubaix. Tourcoing 424 761 419 00045 Kód APE 6202A - DIČ: FR 22 424 761 419 Sídlo: 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - Francie.
 

Článek 2 - Přístup na web


Přístup na web a jeho používání je vyhrazeno výhradně pro osobní použití. Souhlasíte s tím, že nebudete používat tento web a informace nebo údaje v něm obsažené pro komerční, politické, reklamní účely a pro jakoukoli formu komerčních nabídek, zejména pro zasílání nevyžádaných e-mailů.


Článek 3 - Obsah stránek


Všechny značky, fotografie, texty, komentáře, ilustrace, obrázky, animované i jiné, videosekvence, zvuky, jakož i všechny počítačové aplikace, které lze použít k tomu, aby tato stránka fungovala, a obecněji všechny prvky reprodukované nebo použité na této stránce jsou chráněny platnými zákony v oblasti duševního vlastnictví.

Jsou úplným a celkovým majetkem vydavatele nebo jeho partnerů. Jakákoli reprodukce, znázornění, použití nebo adaptace jakékoli nebo části těchto prvků, včetně počítačových aplikací, v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je přísně zakázána. Skutečnost, že vydavatel nezahájí řízení poté, co se dozví o těchto neoprávněných použitích, neznamená přijetí uvedených použití a vzdání se trestního stíhání.


Článek 4 - Správa stránek


Pro dobrou správu webu může editor kdykoli:

- pozastavit, přerušit nebo omezit přístup na celý web nebo jeho část, vyhradit si přístup na web nebo k určitým částem webu pro konkrétní kategorii uživatelů internetu;

- smazat veškeré informace, které by mohly narušit jeho fungování nebo odporovat národním či mezinárodním zákonům nebo pravidlům Netikety;

- pozastavit web za účelem provádění aktualizací.


Článek 5 - Odpovědnosti


Vydavatel nemůže být činěn odpovědným v případě poruchy, poruchy, potíží nebo přerušení provozu, znemožnění přístupu na web nebo k jedné z jeho funkcí.

Materiál pro připojení k webu, který používáte, je na vaši výhradní odpovědnost. Musíte přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně svého zařízení a vlastních dat, zejména před virovými útoky přes internet. Nesete také výhradní odpovědnost za stránky a údaje, které konzultujete.

Vydavatel nenese odpovědnost v případě soudního řízení proti vám:

- z důvodu používání stránky nebo jakékoli služby přístupné přes internet;

- z důvodu vašeho nedodržování těchto obecných podmínek.

Vydavatel není odpovědný za jakékoli škody způsobené vám, třetím stranám a / nebo vašemu vybavení v důsledku vašeho připojení nebo vašeho používání webu a v důsledku toho se zříkáte jakékoli akce proti němu.

Pokud by se na vydavatele mělo vztahovat přátelské nebo zákonné řízení z důvodu vašeho používání tohoto webu, mohl by se obrátit proti vám a získat náhradu za všechny škody, částky, odsouzení a náklady, které by mohly vyplývat z tento postup.


Článek 6 - Hypertextové odkazy
 

Zřizování všech hypertextových odkazů na celý web nebo jeho část je povoleno vydavatelem. Jakýkoli odkaz musí být odstraněn na žádost vydavatele. 

Vydavatel nezveřejňuje žádné informace přístupné prostřednictvím odkazu na jiné stránky. Vydavatel nemá žádná práva na obsah v uvedeném odkazu. 


Článek 7 - Sběr a ochrana údajů

Vaše data shromažďuje Truffes-Vip.com.

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu údajů); je považována za identifikovatelnou osobu, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na jméno, identifikační číslo nebo na jeden nebo více konkrétních prvků, které jsou specifické pro její fyzické, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální.

Osobní údaje, které mohou být shromažďovány na tomto webu, používá hlavně vydavatel pro správu vztahů s vámi a případně pro zpracování vašich objednávek. 

Shromažďované osobní údaje jsou následující:

- Příjmení a jméno

- Adresa

- Emailová adresa

- telefonní číslo

- Finanční údaje: jako součást platby za produkty a služby nabízené na platformě platforma zaznamenává finanční údaje týkající se kreditní karty uživatele.

Článek 8 - Právo na přístup, opravu a odstranění vašich údajů

Při uplatňování předpisů platných pro osobní údaje mají uživatelé následující práva:

  • Právo na přístup: mohou uplatnit své právo na přístup a znát osobní údaje, které se jich týkají, písemně na následující e-mailovou adresu: contact@truffes-vip.com. V takovém případě může platforma před implementací tohoto práva požadovat důkaz totožnosti uživatele za účelem ověření jeho přesnosti. 
  • Právo na opravu: pokud jsou osobní údaje uchovávané Platformou nepřesné, mohou požádat o aktualizaci informací.
  • Právo na vymazání údajů: uživatelé mohou v souladu s platnými zákony o ochraně údajů požádat o vymazání svých osobních údajů. 
  • Právo na omezení zpracování: uživatelé mohou požádat Platformu o omezení zpracování osobních údajů v souladu s předpoklady stanovenými v GDPR. 
  • Právo vznést námitku proti zpracování údajů: uživatelé mohou vznést námitku proti zpracování svých údajů v souladu s předpoklady stanovenými v GDPR.  
  • Právo na přenositelnost: mohou požádat, aby jim platforma poskytla osobní údaje, které poskytly, aby je předala nové platformě.

Toto právo můžete uplatnit kontaktováním nás na následující adrese:
2 impasse des Truffières, 24570 Condat Sur Vézère

Nebo e-mailem na adresu:

contact@truffes-vip.com

Ke všem žádostem musí být přiložena fotokopie podepsaného platného dokladu totožnosti a uvedena adresa, na které může vydavatel kontaktovat žadatele. Odpověď bude zaslána do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Toto jednoměsíční období lze prodloužit o dva měsíce, pokud to vyžaduje složitost žádosti nebo počet žádostí.

Kromě toho a od zákona č. 2016-1321 ze dne 7. října 2016 mají lidé, kteří si to přejí, možnost organizovat osud svých údajů po jejich smrti. Další informace o tomto tématu najdete na webových stránkách CNIL: https://www.cnil.fr/.

Uživatelé mohou také podat stížnost u CNIL na webových stránkách CNIL: https://www.cnil.fr

Doporučujeme, abyste nás nejprve kontaktovali v rámci Platformy před podáním stížnosti na CNIL, protože jsme vám k dispozici k vyřešení vašeho problému. 

Článek 9 - Použití údajů

Osobní údaje shromážděné od uživatelů jsou určeny k poskytování služeb platformy, jejich zlepšování a udržování zabezpečeného prostředí. Právním základem pro zpracování je provedení smlouvy mezi uživatelem a Platformou. Konkrétněji jde o následující použití:

- přístup a používání platformy uživatelem;

- řízení provozu a optimalizace platformy;

- implementace uživatelské pomoci;

- ověřování, identifikace a ověřování údajů přenášených uživatelem;

- personalizace služeb zobrazováním reklam na základě historie procházení uživatele podle jeho preferencí;

- prevence a odhalování podvodů, malwaru (škodlivý software nebo malware) a správa bezpečnostních incidentů;

- řízení veškerých sporů s uživateli;

- zasílání obchodních a reklamních informací podle preferencí uživatele;

- organizace podmínek používání Platebních služeb.

Článek 10 - Zásady uchovávání údajů

Platforma uchovává vaše data po dobu nezbytnou k tomu, aby vám mohla poskytnout své služby nebo vám poskytnout pomoc. 

V rozsahu přiměřeně nezbytném nebo požadovaném ke splnění zákonných nebo regulačních povinností, řešení sporů, prevenci podvodů a zneužití nebo k prosazení našich podmínek si můžeme podle potřeby ponechat také některé vaše údaje, a to i poté, co jste zrušili svůj účet. nebo že vám již nepotřebujeme poskytovat služby.

Článek 11 - Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi třetích stran výhradně v Evropské unii, v následujících případech:

- když uživatel používá platební služby, je platforma pro implementaci těchto služeb v kontaktu s bankovními a finančními společnostmi třetích stran, s nimiž uzavřela smlouvy;

- když uživatel zveřejní informace přístupné veřejnosti v oblastech bezplatných komentářů Platformy;

- když uživatel autorizuje webové stránky třetí strany k přístupu k jeho údajům;

- když Platforma využívá služby poskytovatelů k poskytování uživatelské asistence, reklamních a platebních služeb. Tito poskytovatelé služeb mají v rámci výkonu těchto služeb omezený přístup k uživatelským údajům a mají smluvní závazek je používat v souladu s ustanoveními příslušných předpisů o ochraně osobních údajů. personál ;

- pokud to vyžaduje zákon, může platforma provádět přenos údajů za účelem reakce na stížnosti podané proti platformě a v souladu se správními a právními postupy;

Článek 12 - Obchodní nabídky

Je pravděpodobné, že od vydavatele obdržíte komerční nabídky. Pokud si to nepřejete, kontaktujte nás na adrese: contact@truffes-vip.com

Vaše data budou pravděpodobně použita partnery vydavatele pro komerční prospekční účely. Pokud si to nepřejete, kontaktujte nás na adrese: contact@truffes-vip.com

Pokud při prohlížení webu přistupujete k osobním údajům, musíte se zdržet jakéhokoli shromažďování, jakéhokoli neoprávněného použití a jakéhokoli jednání, které může představovat útok na soukromí nebo pověst jednotlivců. Vydavatel v tomto ohledu odmítá veškerou odpovědnost.

Údaje jsou uchovávány a používány po dobu v souladu s platnými právními předpisy.


Článek 13 - Cookies 

Co je to cookie?

„Cookie“ nebo indikátor je elektronický soubor uložený na terminálu (počítač, tablet, smartphone atd.) A čte se například při prohlížení webových stránek, čtení e-mailu, instalaci nebo použití softwaru nebo mobilní aplikace bez ohledu na typ použitého terminálu (zdroj: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi ).

Procházením tohoto webu mohou být na váš terminál umístěny „cookies“ od společnosti odpovědné za příslušné stránky nebo od společností třetích stran.

Během první navigace na tomto webu se objeví vysvětlující banner o používání „cookies“. Proto pokračováním v procházení bude zákazník nebo potenciální zákazník považován za informovaného a souhlasí s použitím uvedených „cookies“. Poskytnutý souhlas bude platný po dobu třinácti (13) měsíců. Uživatel má možnost deaktivovat cookies z nastavení svého prohlížeče. 

Všechny shromážděné informace budou použity pouze ke sledování objemu, typu a konfigurace provozu pomocí tohoto webu, k vývoji jeho designu a rozvržení a k dalším administrativním a plánovacím účelům a obecněji ke zlepšení služby. které vám nabízíme.

Na tomto webu se nacházejí následující soubory cookie: 

Cookies Google:

- Google Analytics: používá se k měření sledovanosti webu.
- Správce značek Google: usnadňuje implementaci značek na stránky a umožňuje vám spravovat značky Google. 
- Google Adsense: reklamní síť Google využívající jako podporu svých reklam webové stránky nebo videa z YouTube. 
- Google Dynamic Remarketing: umožňuje vám nabízet dynamickou reklamu na základě předchozích vyhledávání. 
- Google Adwords Conversion: nástroj pro sledování reklamních kampaní AdWords. 
- DoubleClick: Google reklamní cookies k distribuci bannerů.

Životnost těchto cookies je třináct měsíců.

Další informace o používání, správě a mazání souborů „cookie“ pro jakýkoli typ prohlížeče vás zveme na následující odkaz: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.


Článek 14 - Fotografie a vyobrazení produktů


Fotografie produktů a / nebo služeb doprovázející jejich popis nejsou smluvní a nezavazují vydavatele.


Článek 15 - Rozhodné právo


Tyto podmínky používání stránek se řídí francouzským právem a podléhají jurisdikci soudů ústředí vydavatele, s výhradou konkrétního připsání jurisdikce vyplývajícího z konkrétního zákona nebo nařízení.


Článek 16 - Kontaktujte nás


V případě jakýchkoli dotazů, informací o produktech prezentovaných na webu nebo týkajících se samotného webu můžete zanechat zprávu na následující adrese: contact@truffes-vip.com