Všeobecné prodejní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky 
 

Preambule 

Tyto všeobecné prodejní podmínky platí pro veškerý prodej uskutečněný na webových stránkách Truffes-vip.com.

Web https://truffes-vip.com je služba: 

 • ODSTRANIT NEGOCE
 • nachází se 2 impasse des Truffières, 24570 Condat Sur Vézère
 • URL stránky: https://truffes-vip.com
 • e-mail: contact@truffes-vip.com
 • telefon: 05 64 49 00 11

Web Truffes-Vip.com prodává následující produkty: Výrobky z lanýžů, krabic, olivových olejů, vína, dezertů, soli atd.

Zákazník prohlašuje, že si před zadáním objednávky přečetl a přijal všeobecné podmínky prodeje. Potvrzení objednávky proto znamená souhlas s obecnými podmínkami prodeje.

Článek 1 - Zásady

Tyto všeobecné podmínky vyjadřují všechny povinnosti stran. V tomto smyslu se má za to, že je kupující přijímá bez výhrad.

Tyto všeobecné podmínky prodeje platí s vyloučením všech ostatních podmínek, zejména těch, které se vztahují na prodej v obchodech nebo prostřednictvím jiných distribučních a marketingových kanálů.

Jsou přístupné na webových stránkách Truffes-vip.com a budou mít přednost před jakoukoli jinou verzí nebo jiným protichůdným dokumentem.

Prodávající a kupující se dohodli, že tyto všeobecné podmínky upravují výhradně jejich vztah. Prodávající si vyhrazuje právo čas od času upravit své všeobecné podmínky. Budou použitelné, jakmile budou online.

Pokud by podmínka prodeje chyběla, mělo by se za to, že se řídí platnými postupy v odvětví prodeje na dálku, jehož společnosti mají sídlo ve Francii.

Tyto všeobecné prodejní podmínky jsou platné do 31. 12. 2020

Článek 2 - Obsah

Účelem těchto obecných podmínek je definovat práva a povinnosti smluvních stran v rámci online prodeje zboží nabízeného prodávajícím kupujícímu na webových stránkách Truffes-vip.com.

Tyto podmínky se vztahují pouze na nákupy uskutečněné na webu [Název webu] a dodané výhradně v kontinentální Francii nebo na Korsice. V případě jakéhokoli doručení ve francouzských zámořských departementech a teritoriích nebo do zahraničí byste měli zaslat zprávu na následující e-mailovou adresu: contact@truffes-vip.com

Tyto nákupy se týkají následujících produktů: Výrobky na bázi lanýžů, krabiček, olivových olejů, vína, paštik, solí atd.

Článek 3 - Předsmluvní informace

Kupující bere na vědomí, že byl před provedením objednávky a uzavřením smlouvy čitelným a srozumitelným způsobem informován o těchto všeobecných podmínkách prodeje a o všech informacích uvedených v článku L. 221- 5 spotřebitelského zákoníku.

Následující informace jsou kupujícímu zasílány jasným a srozumitelným způsobem:

- základní vlastnosti nemovitosti;

- cena zboží nebo způsob výpočtu ceny 

- a případně všechny další náklady na dopravu, dodání nebo poštovné a všechny další možné náklady, které je třeba uhradit.

- při absenci okamžitého provedení smlouvy datum nebo lhůta, ve které se prodávající zaváže dodat zboží, bez ohledu na jeho cenu;

- informace týkající se totožnosti prodávajícího, jeho poštovních, telefonních a elektronických kontaktních údajů a jeho činností, údajů týkajících se právních záruk, funkcí digitálního obsahu a případně jeho interoperability, existence a podmínky implementace záruk a dalších smluvních podmínek.

Článek 4 - Objednávka

Kupující má možnost uskutečnit svou objednávku online, z online katalogu a prostřednictvím formuláře, který se tam objeví, u jakéhokoli produktu, v mezích dostupných zásob.

Kupující bude informován o případné nedostupnosti produktu nebo objednaného zboží.

Aby bylo možné objednávku potvrdit, musí kupující kliknutím na uvedené místo přijmout tyto všeobecné podmínky. Bude také muset zvolit adresu a způsob doručení a nakonec ověřit způsob platby.

Prodej bude považován za konečný:

- po odeslání potvrzení kupujícím o přijetí objednávky prodávajícím e-mailem;

- a po obdržení plné ceny prodejcem.

Jakákoli objednávka znamená přijetí cen a popisů produktů dostupných k prodeji. K jakémukoli sporu v tomto bodě dojde v rámci možné výměny a níže uvedených záruk.

V určitých případech, včetně prodlení s platbou, nesprávné adresy nebo jiného problému na účtu kupujícího, si prodejce vyhrazuje právo zablokovat objednávku kupujícího, dokud nebude problém vyřešen.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vyřizování objednávky musí kupující zavolat na následující telefonní číslo: 05 64 49 00 11 (cena místního hovoru), v následujících dnech a časech: od pondělí do pátku 10:00 / 12 00 a 14: 00/17: 00 e-mailem nebo zaslat e-mail prodejci na následující e-mailovou adresu: contact@truffes-vip.com

Článek 5 - Elektronický podpis

Dodání čísla kreditní karty kupujícího online a konečné potvrzení objednávky bude důkazem souhlasu kupujícího:

- platba částek splatných podle objednávkového formuláře,

- podpis a výslovné přijetí všech provedených operací.

V případě podvodného použití bankovní karty je kupující vyzván, aby po zjištění tohoto použití kontaktoval prodejce na následujícím telefonním čísle: 05 64 49 00 11

Článek 6 - Potvrzení objednávky

Prodávající poskytuje kupujícímu kopii smlouvy e-mailem.

Článek 7 - Důkaz transakce

Počítačové registry vedené v počítačových systémech prodejce za přiměřených bezpečnostních podmínek budou považovány za důkaz komunikace, objednávek a plateb mezi stranami. Archivace nákupních objednávek a faktur se provádí na spolehlivém a trvanlivém médiu, které lze předložit jako důkaz.

Článek 8 - Informace o produktu

Produkty, na které se vztahují tyto všeobecné podmínky, jsou produkty, které se objevují na webových stránkách prodejce a které jsou označeny jako prodávané a dodávané prodejcem. Jsou nabízeny v rámci limitů dostupných zásob.

Produkty jsou popsány a prezentovány s nejvyšší možnou přesností. Pokud však v této prezentaci mohlo dojít k chybám nebo opomenutím, prodejce nenese odpovědnost.

Fotografie produktů nejsou smluvní.

Článek 9 - Cena

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit své ceny, ale zavazuje se použít ceny platné v době objednávky, v závislosti na dostupnosti k uvedenému datu.

Ceny jsou v eurech. Nezohledňují náklady na doručení, fakturované navíc a uvedené před potvrzením objednávky. Ceny zohledňují DPH použitelnou v den objednávky a jakákoli změna příslušné sazby DPH se automaticky promítne do ceny produktů v internetovém obchodě. 

Pokud by měla být vytvořena nebo změněna jedna nebo více daní nebo příspěvků, zejména ekologických, nahoru nebo dolů, může se tato změna promítnout do prodejní ceny produktů.

Článek 10 - Způsob platby

Jedná se o objednávku s povinností platby, což znamená, že zadání objednávky znamená platbu kupujícím.

Aby mohl kupující zaplatit za svou objednávku, nechal si vybrat ze všech platebních metod, které mu poskytl prodejce a které jsou uvedeny na stránkách prodejce. Kupující zaručuje prodávajícímu, že má při ověřování objednávkového formuláře potřebná oprávnění k použití jím zvoleného způsobu platby. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit jakoukoli správu objednávek a jakoukoli dodávku v případě odmítnutí autorizace platby bankovní kartou od oficiálně akreditovaných subjektů nebo v případě neplacení. Prodávající si vyhrazuje právo zejména odmítnout provést dodávku nebo vyřídit objednávku od kupujícího, který neuhradil zcela nebo částečně předchozí objednávku nebo u kterého je veden spor o platbu. . 

 • Úhrada ceny je provedena v plné výši v den objednávky, podle následujících podmínek:

platební kartou přes paypal nebo bankovním převodem.

Článek 11 - Dostupnost produktu - Vrácení peněz - Řešení

S výjimkou případů vyšší moci nebo období zavírání internetového obchodu, které budou jasně oznámeny na domovské stránce webu, budou dodací lhůty v rámci dostupných zásob uvedeny níže. Dodací lhůty běží od data registrace objednávky uvedeného v e-mailu s potvrzením objednávky.

U dodávek v kontinentální Francii a na Korsice je lhůta 5 dní ode dne následujícího po dni, kdy kupující provedl objednávku, podle podmínek zvolených zákazníkem při výběru možnosti doručení při online objednávce, přes modul boxtal. Nejpozději bude lhůta 30 pracovních dnů po uzavření smlouvy.

U dodávek do zámořských departementů a území nebo do jiné země budou kupujícímu dodací podmínky specifikovány případ od případu.

V případě nedodržení dohodnutého termínu nebo termínu dodání musí kupující před porušením smlouvy nařídit prodejci, aby jej provedl v přiměřené dodatečné lhůtě.

Při absenci plnění po uplynutí této nové lhůty může kupující smlouvu svobodně ukončit.

Kupující musí tyto po sobě jdoucí formality vyplnit doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí nebo písemně na jiném trvalém nosiči.

Smlouva bude považována za ukončenou okamžikem, kdy prodávající obdrží dopis nebo písemnou zprávu, která ho o tomto ukončení informuje, pokud mezitím odborník nevykonal.

Kupující však může smlouvu okamžitě ukončit, pokud pro něj výše uvedená data nebo termíny představují základní podmínku smlouvy.

V takovém případě je prodávající po ukončení smlouvy povinen uhradit kupujícímu veškeré zaplacené částky, a to nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení smlouvy.

V případě nedostupnosti objednaného produktu bude kupující co nejdříve informován a bude mít možnost svoji objednávku zrušit. Kupující pak bude mít možnost požádat o vrácení zaplacených částek nejpozději do 14 dnů od jejich platby, nebo o výměnu produktu.

Článek 12 - Dodací podmínky

Dodáním se rozumí převod fyzického vlastnictví nebo kontroly zboží na spotřebitele. Objednané produkty jsou dodávány v souladu s podmínkami a časem uvedeným výše.

Výrobky jsou dodávány na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři, kupující musí zajistit jejich přesnost. Jakýkoli balíček vrácený prodejci z důvodu nesprávné nebo neúplné dodací adresy bude na náklady kupujícího zaslán zpět. Kupující může na svou žádost obdržet zaslání faktury na fakturační adresu, nikoli na dodací adresu, ověřením možnosti uvedené v tomto formuláři v objednávkovém formuláři.

Pokud kupující není v den doručení přítomen, zanechá doručovatel v poštovní schránce volací kartu, která umožní vyzvednutí zásilky z místa a ve stanovené lhůtě.

Pokud je v době dodání původní obal poškozený, roztrhaný nebo otevřený, musí kupující zkontrolovat stav zboží. Pokud byly poškozeny, musí kupující balíček absolutně odmítnout a poznamenat si rezervaci na dodacím listu (balíček odmítnut, protože otevřený nebo poškozený).

Kupující musí na dodacím listu a ve formě vlastnoručních rezervací doprovázených svým podpisem uvést případné anomálie týkající se dodávky (poškození, chybějící produkt oproti dodacímu listu, poškozené balení, rozbité výrobky atd.).

Toto ověření se považuje za provedené, jakmile kupující nebo jím pověřená osoba podepíše dodací list.

Kupující pak musí tyto rezervace potvrdit doporučenou poštou přepravci nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení zboží (položek) a kopii tohoto dopisu zaslat faxem nebo jednoduchou poštou prodejci na adresu uvedenou v zmínkách. zákonná práva k webu.

Pokud je třeba produkty vrátit prodejci, musí být do 14 dnů od dodání předmětem žádosti o vrácení zboží prodejci. Stížnosti podané po tomto termínu nelze přijmout. Vrácení produktu lze přijímat pouze u produktů v původním stavu (balení, příslušenství, pokyny atd.).

Článek 13 - Chyby při dodání

Kupující musí formulovat s prodávajícím ve stejný den dodání nebo nejpozději první pracovní den po dodání případné reklamace chyby při dodání a / nebo neshody výrobků v naturáliích nebo v kvalitě s ohledem na podrobnosti v objednávkovém formuláři. Jakákoli stížnost formulovaná po tomto období bude zamítnuta.

Reklamaci lze uplatnit podle volby kupujícího:

- telefonní číslo: 05 64 49 00 11

- e-mailová adresa: contact@truffes-vip.com

Jakýkoli nárok, který nebyl vznesen v souladu s výše definovanými pravidly a ve stanovených lhůtách, nelze vzít v úvahu a zbaví prodejce jakékoli odpovědnosti vůči kupujícímu.

Po obdržení stížnosti přidělí prodejce výměnné číslo pro daný produkt (příslušné produkty) a sdělí jej kupujícímu e-mailem. Výměna produktu může proběhnout až po přidělení čísla výměny.

V případě chyby při dodání nebo výměně musí být jakýkoli produkt, který má být vyměněn nebo vrácen, vrácen prodejci jako celku a v původním obalu doporučeným Colissimo na adresu: DELPIT NEGOCE, 2 impasse des truffières 24570 Condat sur Vézère 

Náklady na vrácení zboží jsou odpovědností prodávajícího.

Článek 14 - Záruka na výrobek

Zákonná záruka shody a právní záruka proti skrytým vadám

Truffes-Vip.com zaručuje soulad zboží se smlouvou, což umožňuje kupujícímu vznést požadavek na základě zákonné záruky shody stanovené v článcích L. 217-4 a násl. Spotřebitelského zákoníku nebo záruka na vady prodaného zboží ve smyslu článků 1641 a následujících občanského zákoníku. V případě zavedení zákonné záruky shody je třeba připomenout, že:

- kupující má na provedení lhůty 2 roky od dodání zboží;

- kupující si může vybrat mezi opravou nebo výměnou zboží, s výhradou nákladových podmínek stanovených v článku L. 217-17 spotřebitelského zákoníku;

- kupující nemusí po dodání zboží po 24 měsících předložit doklad o neshodě zboží v případě nového zboží.

Kromě toho je třeba připomenout, že:

- zákonná záruka shody platí nezávisle na níže uvedené obchodní záruce;

- kupující se může rozhodnout uplatnit záruku proti skrytým vadám prodávané věci ve smyslu článku 1641 občanského zákoníku. V tomto případě si může vybrat mezi rozhodnutím o prodeji nebo snížením ceny v souladu s článkem 1644 občanského zákoníku.

Článek 15 - Právo na odstoupení 

Uplatnění práva na odstoupení

V souladu s ustanoveními spotřebitelského zákoníku má kupující 14 dní ode dne doručení objednávky na vrácení zboží, které mu nevyhovuje, a bez sankce požaduje výměnu nebo vrácení peněz, s výjimkou nákladů na vrácení, které zůstávají v odpovědnosti kupujícího.

Vrácení musí být provedeno v původním stavu a úplné (balení, příslušenství, pokyny atd.), Neotevřené plechovky nebo sklenice, které umožňují jejich opětovné uvedení na trh v novém stavu, spolu s nákupní fakturou.

Poškozené, znečištěné nebo neúplné výrobky se nevracejí zpět.

Právo na odstoupení lze uplatnit online pomocí formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na této webové stránce. V takovém případě bude kupujícímu okamžitě sděleno potvrzení o přijetí na trvanlivém médiu. Je akceptován jakýkoli jiný způsob prohlášení o odstoupení. Musí to být jednoznačné a vyjádřit touhu zatáhnout.

V případě uplatnění práva na odstoupení ve výše uvedené lhůtě se hradí cena zakoupeného produktu (produktů) a náklady na doručení.

Náklady na vrácení zboží jsou odpovědností kupujícího.

Výměna (v závislosti na dostupnosti) nebo vrácení peněz bude provedena do 5 dnů, nejpozději do 14 dnů od obdržení produktů vrácených kupujícím prodejcem výše uvedené podmínky.

b) Výjimky 

Podle článku L221-28 spotřebitelského zákoníku nelze právo na odstoupení uplatnit u smluv:
- dodávka zboží, jehož cena závisí na výkyvech na finančním trhu mimo kontrolu odborníka a které se pravděpodobně vyskytnou během ochranné lhůty;

- dodání zboží vyrobeného podle specifikací spotřebitele nebo jasně personalizovaného;

- dodání zboží, které se může rychle zhoršit nebo vyprší;
- dodání zboží, které spotřebitel po dodání nezapečetil a které z hygienických nebo zdravotních důvodů nelze vrátit;
- dodání zboží, které je po dodání a ze své podstaty neoddělitelně smícháno s jinými položkami;
- dodávka alkoholických nápojů, jejichž dodání je odloženo na více než třicet dní a jejichž hodnota dohodnutá při uzavření smlouvy závisí na výkyvech na trhu mimo kontrolu odborníka;
- údržbářské nebo opravné práce, které mají být neprodleně provedeny u spotřebitele doma a výslovně od něj požadovány, v rozsahu náhradních dílů a prací nezbytně nutných pro reakci na mimořádnou událost;
- dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru, pokud byly spotřebitelem po dodání rozepnuty;
- dodání novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném těchto publikací;
- dodání digitálního obsahu nedodaného na fyzickém nosiči, jehož výkon začal po výslovném předchozím souhlasu spotřebitele a výslovném vzdání se práva na odstoupení od smlouvy.

Článek 16 - Vyšší moc

Všechny okolnosti mimo kontrolu stran, které brání plnění jejich povinností za běžných podmínek, jsou považovány za důvody pro osvobození od povinností stran a mají za následek jejich pozastavení.

Strana, která se dovolává výše uvedených okolností, musí neprodleně oznámit druhé straně jejich výskyt i zmizení.

Veškeré neodolatelné skutečnosti nebo okolnosti, mimo strany, nepředvídatelné, nevyhnutelné, mimo kontrolu stran a které jim nelze zabránit, i přes veškeré přiměřeně možné úsilí, budou považovány za vyšší moc. Jsou výslovně považovány za vyšší moc nebo náhodné události, navíc k událostem, které obvykle zachovává jurisprudence francouzských soudů: blokování dopravních prostředků nebo zásob, zemětřesení, požáry, bouře, povodně, blesk, odstavení telekomunikačních sítí nebo potíže specifické pro telekomunikační sítě mimo zákazníky.

Smluvní strany se sejdou, aby prozkoumaly dopad události a dohodly se na podmínkách, za kterých bude plnění smlouvy pokračovat. Pokud případ vyšší moci trvá déle než tři měsíce, může poškozený tyto všeobecné podmínky ukončit.

Článek 17 - Duševní vlastnictví

Obsah webových stránek zůstává majetkem prodávajícího, který je výhradním držitelem práv duševního vlastnictví k tomuto obsahu.

Kupující souhlasí, že nebude tento obsah využívat; jakákoli úplná nebo částečná reprodukce tohoto obsahu je přísně zakázána a může představovat trestný čin padělání.

Článek 18 - Zpracování údajů a svobody

Osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou nezbytné pro zpracování jeho objednávky a vystavení faktur.

Mohou být sděleny partnerům dodavatele odpovědným za provádění, zpracování, správu a platby objednávek.

Zpracování informací komunikovaných prostřednictvím webové stránky Truffes-Vip.com je v souladu s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů (RGPD) platnými 25. května 2018. 

Kupující má právo na trvalý přístup, změnu, opravu a nesouhlas s informacemi, které se ho týkají. Toto právo lze uplatnit za podmínek a podle metod definovaných na webu Marque Avenue.

Článek 19 - Částečné nevalidace

Pokud bude jedno nebo více ustanovení těchto obecných podmínek považováno za neplatné nebo jako takové prohlášeno za použití zákona, nařízení nebo na základě konečného rozhodnutí příslušného soudu, ostatní ustanovení si zachovají veškerou svou platnost. a jejich rozsah.

Článek 20 - Zřeknutí se práv

Skutečnost, že se jedna ze stran nedovolává porušení druhé ze povinností uvedených v těchto obecných podmínkách druhou stranou, nelze do budoucna vykládat jako vzdání se povinnosti. v otázce.

Článek 21 - Název

V případě obtížného výkladu mezi některým z titulů uvedených v záhlaví klauzulí a některým z klauzulí budou tituly prohlášeny za neexistující.

Článek 22 - Jazyk smlouvy

Tyto všeobecné prodejní podmínky jsou psány ve francouzštině. V případě, že jsou přeloženy do jednoho nebo více cizích jazyků, v případě sporu má přednost pouze francouzský text.

Článek 23 - Mediace

Kupující se může v případě sporu uchýlit ke konvenční mediaci, zejména k komisi pro zprostředkování spotřebitelům nebo ke stávajícím odvětvovým mediačním orgánům, nebo k jakékoli jiné metodě řešení sporů (například smírčí řízení).

Článek 24 - Rozhodné právo

Tyto všeobecné podmínky podléhají použití francouzského práva. Příslušným soudem je okresní soud pro spory, jejichž výše je nižší nebo rovna 10000 10000 EUR, nebo nejvyšší soud pro spory, jejichž výše je vyšší než XNUMX XNUMX EUR. 

To je případ hmotněprávních pravidel i pravidel formálních. V případě sporu nebo stížnosti bude kupující nejprve kontaktovat prodejce s cílem získat smírné řešení.

Článek 25 - Ochrana osobních údajů

Shromážděné údaje:

Osobní údaje shromážděné na tomto webu jsou následující:

Otevření účtu: při vytváření uživatelského účtu jeho příjmení, jméno, e-mailová adresa; Telefonní číslo; adresa; 

Spojení: když se uživatel připojí k webové stránce, zaznamenává tato webová stránka zejména své příjmení, jméno, spojení, použití a údaje o poloze a své platební údaje.

profil: používání služeb poskytovaných na webových stránkách umožňuje vyplnit profil, který může zahrnovat adresu a telefonní číslo.

platba: v rámci platby za produkty a služby nabízené na webových stránkách zaznamenává finanční údaje týkající se bankovního účtu nebo kreditní karty uživatele.

Sdělení: pokud je web používán ke komunikaci s ostatními členy, jsou údaje týkající se komunikace uživatele dočasně uloženy.

Cookies: soubory cookie se používají jako součást používání těchto stránek. Uživatel má možnost deaktivovat cookies z nastavení svého prohlížeče.

Používání osobních údajů

Osobní údaje shromážděné od uživatelů jsou určeny k poskytování služeb webových stránek, jejich zlepšování a udržování zabezpečeného prostředí. Konkrétněji jde o následující použití:

- přístup a používání webových stránek uživatelem;

- řízení provozu a optimalizace webových stránek;

- organizace podmínek používání Platebních služeb;

- ověření, identifikace a ověření údajů přenášených uživatelem;

- nabízet uživateli možnost komunikace s ostatními uživateli webových stránek;

- implementace uživatelské pomoci;

- personalizace služeb zobrazováním reklam na základě historie procházení uživatele podle jeho preferencí;

- prevence a detekce podvodů, malwaru (škodlivého softwaru) a správa bezpečnostních incidentů;

- řízení veškerých sporů s uživateli;

- zasílání obchodních a reklamních informací podle preferencí uživatele.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi třetích stran v následujících případech:

- když uživatel používá platební služby, je pro implementaci těchto služeb web v kontaktu s bankovními a finančními společnostmi třetích stran, s nimiž uzavřel smlouvy;

- když uživatel zveřejní veřejně přístupné informace v oblastech bezplatných komentářů na webu;

- když uživatel autorizuje webové stránky třetí strany k přístupu k jeho údajům;

- když web využívá služeb poskytovatelů k poskytování uživatelské podpory, reklamních a platebních služeb. Tito poskytovatelé služeb mají v rámci výkonu těchto služeb omezený přístup k uživatelským údajům a mají smluvní závazek je používat v souladu s ustanoveními příslušných předpisů o ochraně osobních údajů. personál ;

- pokud to vyžaduje zákon, může webová stránka přenášet údaje, aby reagovala na stížnosti proti této webové stránce a dodržovala správní a právní postupy;

- pokud je web zapojen do fúze, akvizice, převodu aktiv nebo konkurzního řízení, může být vyžadován převod nebo sdílení celého nebo části jeho aktiv, včetně osobních údajů. V takovém případě by uživatelé byli informováni, než budou osobní údaje předány třetí straně.

Bezpečnost a důvěrnost

Web implementuje organizační, technická, softwarová a fyzická digitální bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před změnami, zničením a neoprávněným přístupem. Je však třeba poznamenat, že internet není zcela bezpečné prostředí a web nemůže zaručit bezpečnost přenosu nebo ukládání informací na internetu.


Implementace uživatelských práv

Při uplatňování předpisů platných pro osobní údaje mají uživatelé následující práva, která mohou uplatnit podáním žádosti na následující adresu: contact@truffes-vip.com

 • právo na přístup: mohou uplatnit své právo na přístup, znát osobní údaje, které se jich týkají. V takovém případě může web před implementací tohoto práva požadovat důkaz totožnosti uživatele, aby ověřil jeho přesnost. 
 • právo na opravu: pokud jsou osobní údaje uchovávané webovou stránkou nepřesné, mohou požádat o aktualizaci informací.
 • právo na výmaz údajů: uživatelé mohou v souladu s platnými zákony o ochraně údajů požádat o výmaz svých osobních údajů. 
 • právo na omezení zpracování: uživatelé mohou požádat web, aby omezil zpracování osobních údajů v souladu s předpoklady stanovenými v GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů: uživatelé mohou vznést námitku proti zpracování svých údajů v souladu s předpoklady stanovenými v GDPR.  
 • právo na přenositelnost: mohou požádat, aby jim web poskytl osobní údaje, které jim byly poskytnuty, za účelem jejich přenosu na nový web.

Vývoj této klauzule

Web si vyhrazuje právo kdykoli provést jakékoli úpravy tohoto ustanovení týkajícího se ochrany osobních údajů. Dojde-li ke změně této doložky o ochraně osobních údajů, web se zavazuje zveřejnit novou verzi na svém webu. Web bude také uživatele informovat o úpravě e-mailem, a to nejméně 15 dní před datem účinnosti. Pokud uživatel nesouhlasí s podmínkami nového znění doložky o ochraně osobních údajů, má možnost svůj účet smazat.

pastedGraphic.png
pastedGraphic.png

Příloha: 

Formulář pro odstoupení 

(vyplní spotřebitel,

a zaslat doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí,

maximálně do 14 dnů od data uzavření smlouvy o poskytování služeb)

  Formulář pro odstoupení   K rukám: DELPIT NEGOCE na adrese: 2 impasse des truffières 24570 Condat sur Vézère telefonní číslo: 0564490011 e-mailová adresa: contact@truffes-vip.com Tímto vás informuji o svém odstoupení od smlouvy týkající se služba, objednáno na:  .........   Jméno a příjmení spotřebitele: …………… .. Adresa spotřebitele: …………… ..   Datum: ..................   Podpis spotřebitele    

_________________________________________________________________________

Přílohy

Spotřebitelský zákoník

Článek L. 217-4: „Prodávající dodává zboží v souladu se smlouvou a odpovídá za případný nesoulad existující v době dodání.

Reaguje také na případný nesoulad způsobený obalem, pokyny k montáži nebo instalací, pokud mu to bylo účtováno na základě smlouvy nebo bylo provedeno na jeho odpovědnost. “

Článek L. 217-5: „Zboží odpovídá smlouvě:

1 ° Je-li to vhodné pro použití, které se obvykle očekává u podobného zboží a případně:

- pokud odpovídá popisu poskytnutému prodávajícím a má vlastnosti, které kupující představil ve formě vzorku nebo modelu;

- pokud má vlastnosti, které může kupující oprávněně očekávat na základě veřejných prohlášení prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce, zejména v reklamě nebo na etiketách;

2 ° Nebo pokud má vlastnosti definované vzájemnou dohodou stran nebo je vhodné pro jakékoli zvláštní použití hledané kupujícím, na které je prodejce upozorněn a které prodávající akceptoval. “

Článek L. 217-6: „Prodávající není vázán veřejnými prohlášeními výrobce nebo jeho zástupce, pokud se prokáže, že je neznal a nebyl oprávněn je znát.“

Článek L. 217-7: "Neshoda, která se projeví ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od dodání zboží, se předpokládá v době dodání, pokud se neprokáže opak. U použitého zboží je tato lhůta stanovena na šest Prodávající může vyvrátit tuto domněnku, pokud není slučitelná s povahou zboží nebo s odvoláním na nesoulad. “

Článek L. 217-8: „Kupující je oprávněn požadovat, aby zboží odpovídalo smlouvě. Nemůže však zpochybňovat shodu tím, že se dovolá vady, kterou při uzavření smlouvy znal nebo kterou nemohl ignorovat. Totéž platí, pokud má vada původ v materiálech, které sám dodal. “

Článek L. 217-9: "V případě nesouladu kupující volí mezi opravou a výměnou zboží. Prodávající však nemusí postupovat podle volby kupujícího, pokud tato volba s sebou nese zjevně nepřiměřené náklady ve vztahu k jinou modalitu, s přihlédnutím k hodnotě zboží nebo důležitosti vady. Poté je povinen pokračovat, pokud to není nemožné, podle metody, kterou kupující nezvolil. “

Článek L. 217-10: „Pokud oprava a výměna zboží není možná, může kupující zboží vrátit a nechat si vrátit cenu nebo si zboží ponechat a část ceny nechat vrátit. Má stejnou možnost: 1 ° Pokud řešení požadované, navržené nebo dohodnuté při použití článku L. 217-9 nelze provést do jednoho měsíce od stížnosti kupujícího; 2 ° Nebo pokud toto řešení nemůže být bez velkých obtíží pro druhé s ohledem na povahu dobra a využití, které hledá. Rozhodnutí o prodeji však nelze vyslovit, pokud je nesoulad menší. “

Článek L. 217-11: Uplatňování ustanovení článků L. 217-9 a L. 217-10 probíhá pro kupujícího bez nákladů. Stejná ustanovení nevylučují přiznání náhrady škody.

Článek L. 217-12: „Akce vyplývající z rozporu s platností končí dva roky po dodání zboží.“

Článek L. 217-13: „Ustanovení této části nezbavují kupujícího práva na uplatnění žaloby vyplývající ze skrytých vad, jak vyplývá z článků 1641 až 1649 občanského zákoníku nebo z jakékoli jiné žaloby smluvní nebo mimosmluvní povahy, která je uznáno zákonem. “

Článek L. 217-14: „Opravný prostředek může uplatnit konečný prodejce proti následným prodejcům nebo zprostředkovatelům a výrobci hmotného movitého majetku podle zásad občanského zákoníku.

Článek L. 217-15„Obchodní zárukou se rozumí jakýkoli smluvní závazek profesionála vůči spotřebiteli za účelem vrácení kupní ceny, výměny nebo opravy zboží nebo poskytnutí jakékoli další související služby. s dobrem, kromě svých zákonných povinností zajistit shodu zboží. 
Obchodní záruka je předmětem písemné smlouvy, jejíž kopii obdrží kupující. 
Smlouva stanoví obsah záruky, podmínky jejího provedení, její cenu, dobu trvání, územní působnost i jméno a adresu ručitele. 
Kromě toho jasně a přesně uvádí, že nezávisle na obchodní záruce zůstává prodávající vázán zákonnou zárukou shody uvedenou v článcích L. 217-4 až L. 217-12 a zárukou týkající se vad zboží prodaná věc za podmínek stanovených v článcích 1641 až 1648 a 2232 občanského zákoníku. 
Ustanovení článků L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 a L. 217-16, jakož i článku 1641 a čl. 1648 prvního pododstavce občanského zákoníku jsou v plném znění uvedena v smlouva. 
V případě nedodržení těchto ustanovení zůstává záruka v platnosti. Kupující je oprávněn jej používat. “

Článek L. 217-16: „Když kupující požádá prodávajícího, v průběhu obchodní záruky, která mu byla poskytnuta při nabytí nebo opravě movitého majetku, opravu krytou zárukou, jakékoli období imobilizace po dobu nejméně sedmi dnů se přičítá k době trvání záruky, která zbývá běžet.

Tato lhůta běží od požadavku kupujícího na zásah nebo od poskytnutí opravy dotyčného zboží, pokud toto ustanovení následuje po požadavku na zásah. “

Kód civilní

Článek 1641: „Prodávající je vázán zárukou za skryté vady prodaného zboží, které jej činí nevhodným pro použití, pro které je určen, nebo které toto použití natolik omezují, že jej kupující nezískal, nebo dal by nižší cenu, kdyby je znal. “

Článek 1648: „Žalobu vyplývající ze skrytých vad musí kupující podat do dvou let od zjištění vady. V případě stanoveném v článku 1642-1 musí být žaloba pod trestem vyloučení podána do jednoho roku ode dne, kdy může být prodávající osvobozen od zjevných vad nebo rozporu se smlouvou.